#

DOGS2019 - Digitalna obrada govora i slike

Beograd, 26-27. novembar 2019.

DOGS2019 je dvanaesta po redu konferencija koja prikazuje stanje istraživanja i pravce razvoja u digitalnoj obradi signala. Tradicionalno se na ovoj konferenciji predstavljaju radovi iz digitalne obrade govora, slike i biomedicinskih signala. Dvanaestu konferenciju DOGS organizuje Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u saradnji sa: Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, Elektronskim fakultetom u Nišu, Sekretarijatom za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i IEEE sekcije Srbije i Crne Gore.

Dvanaesti DOGS održava se u Beogradu, u Sava Centru, uporedo sa 27. Telekomunikacionim forumom TELFOR, koji organizuju Društvo za telekomunikacije Beograd, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i IEEE sekcija Srbije i Crne Gore.

Sadržaj konferencije predstavljaju uvodni radovi po pozivu, radovi koji predstavljaju preglede rezultata tekućih istraživanja (obrada značajnijih radova objavljenih u periodu između dva DOGS-a), originalni, do sada neobjavljeni radovi, praktične demonstracije realizovanih aplikacija digitalne obrade signala, te predstavljanje projekata od interesa za grupe kao što su predstavnici industrije, zdravstva ili udruženja osoba sa invaliditetom. Na plenarnoj sednici sa konferencijom TELFOR, na kojoj se očekuje više od 1000 učesnika, biće demonstrirana dostignuća u razvoju govornih tehnologija za srpski jezik. DOGS će imati svoje 4 plenarne sesije (prepoznavanje i sinteza govora, multimodalni dijaloški sistemi, obrada slike, biomedicinskih i drugih signala), kao i poster sesiju. Očekuje se prihvatanje 30-40 radova. Plenarne sesije će imati po 1-2 rada po pozivu i 4-5 redovnih radova. Ostalih 10-20 radova biće prezentovano na poster sesiji nakon kraćih uvodnih prezentacija. Drugog dana konferencije DOGS biće organizovana popodnevna poseta hramu Svetog Save i muzeju Nikole Tesle.

Programske oblasti konferencije

Digitalna obrada govora: govorne tehnologije (analiza i sinteza govora, prepoznavanje govora, identifikacija i verifikacija govornika), kodovanje i prenos govora, kriptozaštita govora, redukcija šuma, digitalni sistemi za obradu govora, implementacija i primene; produkcija i percepcija govora, fonologija i fonetika, patologija govora, dijagnostika na osnovu govornog signala, ostalo.

Digitalna obrada slike: kodovanje i prenos slike i videa, analiza i segmentacija slike, linearno i nelinearno filtriranje i restauracija slike, modelovanje i reprezentovanje slike, digitalne transformacije, detekcija i estimacija pokreta, multimedijalne aplikacije, implementacija i primene (komunikacije, robotika, kontrola, itd.), ostalo.

Digitalna obrada biomedicinskih signala: Obrada biomedicinskih signala i slike, primene obrade signala u medicinskoj dijagnostici, računarskoj biologiji i neurobiologiji, neuralnom i rehabilitacionom inženjerstvu, kardiovaskularnom inženjerstvu i nosivim biomedicinskm sistemima, ostalo.

Navedene oblasti i podoblasti ne isključuju prijavu i prikaz radova i iz drugih bliskih naučnih oblasti, ukoliko Programski odbor konferencije to prihvati.

#